ကုသလကာရီ တရားရိပ်သာ စုပေါင်း ကထိန်ပွဲ
 

 

KMC Kahtein

 

 

 

ဓမ္မ သင်တန်း - Dhamma Class

 

ClassDayTimeTaught By
Abhidhamma (online) every Tuesday 6 pm - 8 pm  Sayadaw U Garudhamma
Abhidhamma Pali (online) every Monday 6 pm - 7:30 pm  Sayadaw U Garudhamma

 

InvUGuruAbi

 

Class Notes

 

 

 

 UGaruPali LowRes2

 

ပါဠိ ပို့ချချက် (pdf)